Pályázat házi gyermekorvosi feladatok ellátásra

Tompa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet házi gyermekorvosi feladatok ellátásra

Tompa Város Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, határozatlan idejű, teljes munkaidős, vállalkozói (egyéni/társas) jogviszony keretében betöltendő házi gyermekorvosi tevékenységre.

A munkavégzés helye:

6422 Tompa, Bem u. 47. szám alatti önkormányzati tulajdonú, berendezett és felszerelt orvosi rendelő.

Az Önkormányzat térítésmentesen rendelkezésre bocsájtja a rendelő és az eszközök használatát.

Ellátandó feladatok:

Tompa Város házi gyermekorvosi körzetében, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben meghatározott házi gyermekorvosi feladatok valamint az iskola- és ifjúság-egészségügyi orvosi feladatok ellátása az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján.

Illetmény és juttatások:

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben és a vonatkozó jogszabályok szerint, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján.

Pályázati feltételek: -vállalkozói (egyéni/társas) jogviszony

 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság,
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget és szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésre,
 • vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata, átláthatósági nyilatkozat, köztartozásmentesség igazolása
 • Magyar Orvosi Kamara tagság igazolása,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata
 • nyilatkozat arról, hogy pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános ülésén, vagy zárt ülésén történjen

Ellátandó lakosságszám: 751 fő

 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Tompa Város Polgármesteréhez címzett - 6422 Tompa, Szabadság tér 3. - zárt borítékban.

- A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat házi gyermekorvosi munkakör betöltésére”

A munkakör betölthetőségének időpontja:  A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 28.

A pályázattal kapcsolatban további információt Véh László polgármester nyújt a 77/551-500-as telefonszámon.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázók személyes meghallgatását követően a képviselő-testület dönt a pályázatról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánításának.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadását soron követő testületi ülés időpontja.

A pályázat közzétételének ideje, módja: 2023. január 30. www.tompa.hu, https://alapellatas.okfo.gov.hu

Egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő foglalkoztatás külön tárgyalás alapját képezi!