Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről

Az adóhatóság és az adózó közötti kapcsolattartás formáját és módját az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.), valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) szabályozza.

Az adóhatóság írásban, az Eüsztv-ben meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban) vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját az adóhatóság tájékoztatása alapján az adózó választja meg.

Elektronikus ügyintézésre kötelezettek:

Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdése alapján a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében elektronikus ügyintézésre kötelezett az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője.

Gazdálkodó szervezet a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bek. 6) pontja alapján többek között a gazdasági társaság, a szövetkezet, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány.

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19) Korm. rend. (továbbiakban: E-ügyintézési rendelet) 89. §-a szerint a gazdálkodó szervezetek elektronikus kapcsolattartására szolgáló biztonságos kézbesítési szolgáltatási címe a Cégkapu. A Cégkapun keresztül történő ügyintézés alól 2018. december 31-dik napjáig adóügyekben felmentést kaptak a gazdálkodó szervezetek (Eüsztv. 108. § (6a)(6b)).

FONTOS azonban, hogy 2019. január 1. napjától az adóügyek elektronikus intézésére kizárólag a Cégkapu használható az egyéni vállalkozók és hivatali tárhellyel rendelkezők kivételével.

A cégkapu alkalmazható többek között az önkormányzati adóhatósággal való elektronikus kapcsolattartásra, a bevallások, bejelentések, kérelmek beküldésére, hivatalos dokumentumok letöltésére. Az önkormányzati adóhatóság küldeményeit ugyancsak a cégkapun át küldi az érintetteknek.

Az egyéni vállalkozók a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó (KÜNY, régi nevén ügyfélkapus) tárhelyet használhatják az elektronikus kapcsolattartásra.

ASP Önkormányzati Hivatali Portál:

Az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő települések az Önkormányzati Hivatali Portálon (továbbiakban: OHP) keresztül biztosítják ügyfeleik számára az elektronikus ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat. A Tompa Város Önkormányzati Hivatal 2018. márciusában csatlakozott az ASP országos rendszerhez.

Az ASP központ ügyféloldali szolgáltatásai az OHP portálon keresztül vehetők igénybe. Az ügyfélnek először ki kell választania Tompa Város Önkormányzatát, ezután veheti igénybe az ASP szakrendszerek kínálta ügyintézési lehetőségeket.

Az OHP elérhető az alábbi címek bármelyikén:

https://ohp.asp.lgov.hu

https://eonkormanyzat.gov.hu

https://e-onkormanyzat.gov.hu

Az OHP bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban bejelentkezéshez kötöttek.

Bejelentkezés nélkül igénybe vehető funkciók:

  • Önkormányzat-keresés
  • Űrlapok online kitöltése beküldés nélkül

Bejelentkezéshez kötött (online) funkciók:

  • Elektronikus űrlap beküldése
  • Mentett űrlapok elérése és megnyitása
  • Ügykövetés
  • Adóegyenleg lekérdezés
  • Saját önkormányzatok listája

Adóegyenleg lekérdezés: Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott településen belül saját adóegyenlegét, vagy az általa képviselt természetes vagy jogi személy adózók egyenlegét.

Ügykövetés: A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portálon indított helyi önkormányzati ügyek státuszát.

Ügyindítás: (adóbevallás, adatbejelentés, kérelem benyújtás stb) Elektronikus űrlap kitöltésével és beküldésével ügyet indíthat a kiválasztott település önkormányzatánál. Az ügyindítás bejelentkezéshez kötött szolgáltatás. Az űrlap elektronikus beküldése elektronikus azonosítást követően lehetséges!

Azon ügyekben, amelyekre az OHP nem rendszeresített űrlapot, az e-Papír szolgáltatás segítségével indítható elektronikusan ügyintézés, tehát amennyiben az Ön által intézendő ügyben nem talál formanyomtatványt, akkor beadványát az e-Papír szolgáltatáson keresztül terjesztheti be (https://epapir.gov.hu).