Talajterhelési díj

Danisné Belák Szilvia – ügyintéző

6-os iroda
Telefon: 77/551-511

Az eljárás jogi alapja:
- A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
- Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
- Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
- 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
- 9/2016. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11.§-a alapján a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót (vízfogyasztót) terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Tompán a kibocsátót 2016. június 1. napjától terheli a talajterhelési díjfizetési kötelezettség.

A talajterhelési díj mértékét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény szabályozza. A talajterhelési díj alapja: a fogyasztott víz mennyisége, a törvény által meghatározott egységdíj (1.200 Ft/m³) valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (1,5) szorzata határozza meg. Ez azt jelenti, hogy egy köbméter ivóvíz-fogyasztás után 1.800,- forint talajterhelési díjat kell megfizetni.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított vállalkozóval, szervezettel (Viszmeg Zsolt, 6449 Mélykút, Bartók Béla u. 76. sz. Tel.: 06/30-9584-388) szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 2019.01.01. napjától hatályos 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet 5.§-a alapján mentes a talajterhelési díj megfizetése alól
- akinek csak az udvarán van vízvételi lehetőség, azaz nincs vezetékes vízhálózat kiépítve az ingatlanán lévő épületben.
- akinek az ingatlana kivett beépítetlen terület.
- a rákötés évének első napjától az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.

Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete alapján a megállapított talajterhelési díjból 50%-os díjkedvezmény illeti meg:
a) azt az egyedül élőt, akinek a havi nettó jövedelmének összege nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, (57 000 Ft)
b) azt a kibocsátót, akinek a közös háztartásában élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, (42 500 Ft)

A rendeletben biztosított kedvezményeket, mentességeket az arra jogosult kibocsátó kérheti a bevallási benyújtásával egyidejűleg a jövedelemigazolások becsatolásával.

A talajterhelési díjat a kibocsátónak (fogyasztónak) kell megállapítania, bevallania (díj-mentes esetekben is) és megfizetnie (önadózás keretében) a tárgyévet követő év március 31-éig. A bevallás csak aláírva érvényes!
A bevallás papír alapon és elektronikusan is benyújtható.
Az elektronikus űrlap szolgáltatás Ügyfélkapun/Cégkapun keresztül vehető igénybe. Az elektronikus űrlap elérhetősége: https://ohp.asp.lgov.hu

A fizetendő talajterhelési díj összegét:
• készpénz-átutalási megbízással [un. postai befizetési csekk] ami kizárólag a Tompai Polgármesteri Hivatalnál szerezhető be, ügyfélfogadási időben, vagy
• átutalással a Tompa Város Önkormányzat 11732064-15339106-10270008 számlaszámú talajterhelési díj beszedési számla javára

A bevallási kötelezettség elmulasztása esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 220.§ (1) bekezdése alapján mulasztási bírsággal sújtható.


 A kapcsolódó nyomtatványok letölthetők a honlap Dokumentumtárából.